ALGEMENE VOORWAARDEN.

ARTIKEL 1.
Al onze leveringen en/of diensten zijn onderworpen aan hierna beschreven voorwaarden.
Afwijkingen hierop en mondelinge overeenkomsten zijn enkel bindend na onze schriftelijke bevestiging.

ARTIKEL 2.
Al onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving op het rekeningnummer onderaan vermeld op onze facturen.
Op iedere factuur, die niet betaald werd op de vervaldag (steeds vermeld onderaan op de factuur), zal onmiddellijk een interest worden gerekend van 10% per maand vanaf de vervaldag, zonder dat hiertoe een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
Bij gebreke van betaling op de vervaldag worden alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar, niet tegenstaande de eerder bepaalde betalingsvoorwaarden. Indien het factuurbedrag onbetaald is gebleven, acht dagen na een aanmaning en/of in gebreke stelling, zullen alle bijkomende kosten worden verhaald op de schuldenaar. Deze clausules doen geen afbreuk aan de verplichting de hierboven voorziene verwijlintresten en/of gerechtskosten te voldoen. Indien de klant niet betaald heeft 14 dagen volgend op de aanmaning, dan zal de aannemer gerechtigd zijn de werken stop te zetten en alle materiaal daartoe dienend terug te nemen, zonder tot enigerlei schadevergoeding of vertragingsboete gehouden te zijn. Alle bewezen reële schade en reeds geleverde materialen en diensten zullen ten laste zijn van de klant.

ARTIKEL 3:
De klant ontzegd zich het recht de geleverde goederen of diensten te verkopen vooraleer deze integraal betaald zijn.

ARTIKEL 4:
Het bedrag van de door de klant aanvaarde en ondertekende offerte dekt in geen enkel geval de gebeurlijke supplementaire bestellingen. Hiertoe zal een aparte offerte worden opgemaakt en eveneens worden ondertekend door de klant ter goedkeuring. Op deze bijkomende werken gelden dezelfde algemene voorwaarden.

ARTIKEL 5:
Alle wijzigingen in taxatie, belasting, sociale lasten, prijsverhogingen van grondstoffen, lonen, vervoertarieven, verzekeringen en andere die gedurende de uitvoering der werken worden doorgevoerd komen in verhoging van de overeengekomen prijs. De klant wordt hiervan schriftelijk verwittigd.

ARTIKEL 6:
Schade, veroorzaakt door derden of door de klant zelf, en de daaruit volgende kosten zullen nooit verhaald kunnen worden op GMG Service. Meerwerken naar aanleiding van deze zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

ARTIKEL 7:
In geval van betwisting zijn alleen de vredegerechten van Beveren en de rechtbank van koophandel van St-Niklaas bevoegd. Dit bevoegdheidsbeding is algemeen.

ARTIKEL 8:
Eventuele klachten, met betrekking tot uitgevoerde werken, geleverde diensten en/of materialen, moeten binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur aangetekend ter onzer adres toekomen willen deze aanvaard kunnen worden. Bij gebreke van dit aangetekend schrijven wordt de factuur onherroepelijk aanvaard geacht. Dit aangetekend schrijven geeft evenwel geen uitstel tot het betalen van de factuur.

ARTIKEL 9:
Indien de klant het contract verbreekt krachtens artikel 1794 van het BW, of indien de overeenkomst gerechtelijk verbroken wordt jegens de klant, zal de schadevergoeding uit hoofde van winstderving forfaitair worden bepaald op 10% van het verschil tussen de contractuele verkoopvoorwaarde van het voltooide werk en de bedragen werkelijk betaald voor de reeds uitgevoerde werken, berekend op de dag van de verbreking. De firma GMGService behoud
zich het recht voor in geval deze winstderving hoger mocht zijn, andere schadeposten te bewijzen en op te vorderen.

ARTIKEL 10:
Indien de werken onuitvoerbaar blijken volgens de op het contract aangegeven methode, houdt de firma GMG Service zich het recht voor een andere methode te gebruiken of een nieuwe prijsopgave te maken, zonder gebonden te zijn door de vorige. Belastingen en taksen van welke aard ook, zijn ten laste van de klant, zonder mogelijkheid van verhaal. De klant verbindt zich tot het bekomen van alle noodzakelijke aanvragen en vergunningen en dit alvorens de firma GMG Service haar activiteiten aanvat. Afspraken met keuringsorganismen e.d. worden geregeld door de klant tenzij anders overeengekomen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u deze site blijft gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.